DANH MỤC QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.11/Cty-CBTTCÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/08/2021Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2021
2.10/Cty-CBTTCÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/08/2021Biểu số 4: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2020
3.09/Cty-CBTTCÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/08/2021Biểu số 1: UỶ QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
4.05CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP29/06/2021BIỂU SỐ 1: GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
5.08CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP29/06/2021BIỂU SỐ 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020
6.07CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP29/06/2021BIỂU SỐ 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
7.06CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP29/06/2021BIỂU SỐ 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021
8.43CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2021PHỤ LỤC X: BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP
9.42CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2021PHỤ LỤC IX: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020
10.41CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2021PHỤ LỤC VII: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2020
11.40CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2021PHỤ LỤC IV: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021
12.39CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2021PHỤ LỤC I: THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
13.38CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP21/07/2020PHỤ LỤC IX: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
14.37CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP21/07/2020PHỤ LỤC VIII: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020
15.36CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP21/07/2020PHỤ LỤC VII: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2020
16.35CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP21/07/2020PHỤ LỤC VI: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2020
17.34CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP21/07/2020PHỤ LỤC V: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH HẰNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT
18.33CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP21/07/2020PHỤ LỤC I: THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
19.32CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2020PHỤ LỤC X: BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP
20.31CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2020PHỤ LỤC IX: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
21.30CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2020PHỤ LỤC IV: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020
22.29CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2020PHỤ LỤC III: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 07 NĂM CỦA CÔNG TY (Giai đoạn 2019 -2025)
23.28CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2020PHỤ LỤC I: THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2020
24.27CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP17/07/2019PHỤ LỤC II: GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
25.26CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP28/06/2019PHỤ LỤC VIII: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019
26.25CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP28/06/2019PHỤ LỤC VII: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2019
27.24CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP28/06/2019PHỤ LỤC VI: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2019
28.23CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP28/06/2019PHỤ LỤC V: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH HẰNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT
29.22CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP28/06/2019PHỤ LỤC I: THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2019
30.21CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP01/04/2019THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2019
31.20CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP01/04/2019CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2019
32.19CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2018Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2017
33.18CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP26/04/2016Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2016
34.17CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Sắp xếp đổi mới năm 2018
35.16CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Sắp xếp đổi mới năm 2017
36.15CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Sắp xếp đổi mới năm 2016
37.14CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2017-2021
38.13CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2018Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
39.12CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP12/06/2017Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
40.11CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP26/04/2016Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016
41.10CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2018-2022
42.09CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2016-2020
43.08CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP26/04/2016Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm 2013-2015
44.07CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018
45.06CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017
46.05CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016
47.04CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2018Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất năm 2015-2018
48.03CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP25/04/2017Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất năm 2014-2017
49.02CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2018Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
50.01CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP25/04/2017Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015

Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hiển
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hiển
Địa chỉ: Ấp Tân Tạo A, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0290 2 214 218
Email: ctylnngochien@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 000002
Tổng lượt truy cập: 0000069798

Thiết kế bởi