DANH MỤC QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.38CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP21/07/2020PHỤ LỤC IX: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
2.37CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP21/07/2020PHỤ LỤC VIII: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020
3.36CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP21/07/2020PHỤ LỤC VII: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2020
4.35CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP21/07/2020PHỤ LỤC VI: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2020
5.34CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP21/07/2020PHỤ LỤC V: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH HẰNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT
6.33CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP21/07/2020PHỤ LỤC I: THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
7.32CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2020PHỤ LỤC X: BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP
8.31CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2020PHỤ LỤC IX: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
9.30CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2020PHỤ LỤC IV: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020
10.29CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2020PHỤ LỤC III: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 07 NĂM CỦA CÔNG TY (Giai đoạn 2019 -2025)
11.28CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2020PHỤ LỤC I: THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2020
12.27CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP17/07/2019PHỤ LỤC II: GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
13.26CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP28/06/2019PHỤ LỤC VIII: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019
14.25CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP28/06/2019PHỤ LỤC VII: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2019
15.24CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP28/06/2019PHỤ LỤC VI: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2019
16.23CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP28/06/2019PHỤ LỤC V: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH HẰNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT
17.22CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP28/06/2019PHỤ LỤC I: THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2019
18.21CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP01/04/2019THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2019
19.20CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP01/04/2019CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2019
20.19CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2018Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2017
21.18CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP26/04/2016Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2016
22.17CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Sắp xếp đổi mới năm 2018
23.16CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Sắp xếp đổi mới năm 2017
24.15CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Sắp xếp đổi mới năm 2016
25.14CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2017-2021
26.13CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2018Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
27.12CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP12/06/2017Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
28.11CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP26/04/2016Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016
29.10CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2018-2022
30.09CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2016-2020
31.08CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP26/04/2016Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm 2013-2015
32.07CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018
33.06CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017
34.05CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016
35.04CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2018Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất năm 2015-2018
36.03CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP25/04/2017Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất năm 2014-2017
37.02CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2018Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
38.01CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP25/04/2017Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015

Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hiển
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hiển
Địa chỉ: Ấp Tân Tạo A, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0290 2 214 218
Email: ctylnngochien@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 000001
Tổng lượt truy cập: 0000049856

Thiết kế bởi