DANH MỤC QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.04/CBTT-CtyCÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP29/03/2023Biểu số 4: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2022
2.03/CBTT-CtyCÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP29/03/2023BIỂU SỐ 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
3.02/CBTT-CtyCÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP29/03/2023BIỂU SỐ 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023
4.01/CBTT-CtyCÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP29/03/2023Biểu số 1: UỶ QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
5.02/CBTT-CtyCÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP29/03/2022Biểu số 4: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2021
6.03/CBTT-CtyCÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP29/03/2022BIỂU SỐ 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
7.04/CBTT-CtyCÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP29/03/2022BIỂU SỐ 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022
8.01/CBTT-CtyCÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP29/03/2022Biểu số 1: UỶ QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
9.11/Cty-CBTTCÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/08/2021Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2021
10.10/Cty-CBTTCÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/08/2021Biểu số 4: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2020
11.09/Cty-CBTTCÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/08/2021Biểu số 1: UỶ QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
12.05CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP29/06/2021BIỂU SỐ 1: GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
13.08CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP29/06/2021BIỂU SỐ 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020
14.07CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP29/06/2021BIỂU SỐ 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
15.06CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP29/06/2021BIỂU SỐ 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021
16.43CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2021PHỤ LỤC X: BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP
17.42CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2021PHỤ LỤC IX: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020
18.41CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2021PHỤ LỤC VII: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2020
19.40CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2021PHỤ LỤC IV: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021
20.39CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2021PHỤ LỤC I: THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
21.38CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP21/07/2020PHỤ LỤC IX: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
22.37CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP21/07/2020PHỤ LỤC VIII: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020
23.36CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP21/07/2020PHỤ LỤC VII: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2020
24.35CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP21/07/2020PHỤ LỤC VI: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2020
25.34CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP21/07/2020PHỤ LỤC V: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH HẰNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT
26.33CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP21/07/2020PHỤ LỤC I: THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
27.32CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2020PHỤ LỤC X: BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP
28.31CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2020PHỤ LỤC IX: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
29.30CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2020PHỤ LỤC IV: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020
30.29CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2020PHỤ LỤC III: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 07 NĂM CỦA CÔNG TY (Giai đoạn 2019 -2025)
31.28CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2020PHỤ LỤC I: THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2020
32.27CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP17/07/2019PHỤ LỤC II: GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
33.26CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP28/06/2019PHỤ LỤC VIII: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019
34.25CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP28/06/2019PHỤ LỤC VII: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2019
35.24CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP28/06/2019PHỤ LỤC VI: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2019
36.23CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP28/06/2019PHỤ LỤC V: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH HẰNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT
37.22CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP28/06/2019PHỤ LỤC I: THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2019
38.21CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP01/04/2019THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2019
39.20CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP01/04/2019CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2019
40.19CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2018Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2017
41.18CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP26/04/2016Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2016
42.17CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Sắp xếp đổi mới năm 2018
43.16CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Sắp xếp đổi mới năm 2017
44.15CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Sắp xếp đổi mới năm 2016
45.14CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2017-2021
46.13CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2018Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
47.12CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP12/06/2017Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
48.11CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP26/04/2016Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016
49.10CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2018-2022
50.09CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2016-2020
51.08CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP26/04/2016Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm 2013-2015
52.07CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018
53.06CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017
54.05CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP19/07/2018Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016
55.04CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2018Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất năm 2015-2018
56.03CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP25/04/2017Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất năm 2014-2017
57.02CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP30/03/2018Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
58.01CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP25/04/2017Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015

Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hiển
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hiển
Địa chỉ: Ấp Tân Tạo A, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0290 2 214 218
Email: ctylnngochien@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 000002
Tổng lượt truy cập: 00000157606

Thiết kế bởi