Công ty Lâm Nghiệp Tam Giang III là Lâm Ngư Trường thực nghiệm nghiên cứu khoa học kết hợp sản xuất kinh doanh được chính thức thành lập vào ngày 10 tháng 03 năm 1987 theo quyết định số: 129/QĐ-UB ngày 17/7/1986 của UBND tỉnh Minh Hải nay là tỉnh Cà Mau.

Qua hoạt động hơn 3 tháng, do cơ chế phân cấp quản lý các Lâm ngư trường giao huyện quản lý nên theo quyết định số: 119/QĐ-UB của UBND huyện Ngọc Hiển đổi tên thành Lâm ngư trường Tam Giang III.

Thực hiện quy chế thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định: 388-HĐBT ngày 20/11/1991 và Nghị định: 156-HĐBT ngày 07/5/1992 của Hội đồng Bộ trưởng, theo quyết định số: 117/QĐ-UB ngày 09/10/1992 của UBND tỉnh Minh Hải về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Lâm ngư trường Tam Giang III.

Đầu tháng 10/1994 Lâm ngư trường Tam Giang III mua lại Công ty lâm đặc sản xuất nhập khẩu giải thể ở Cà Mau và đổi tên đơn vị thành Công ty sản xuất kinh doanh và dịch vụ Lâm nghiệp Minh Hải, bộ phận khu vực Lâm ngư trường Tam Giang III trước đây chuyển thành Phân Trường Tam Giang III trực thuộc Công ty.

Thực hiện chủ trương đóng cửa rừng của tỉnh, theo quyết định số: 316/QĐ-UB ngày 30/12/1996 của UBND tỉnh Minh Hải về việc chuyển hình thức hoạt động Phân Trường Tam Giang III thành Ban Quản lý bảo vệ và phát triển rừng Tam Giang III hoạt động theo cơ chế đơn vị hành chính sự nghiệp có thu.

Theo quyết định số: 168/QĐ-CTUB ngày 25/03/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc chuyển đổi tên từ Ban Quản lý bảo vệ và phát triển pừng Tam Giang III thành Lâm ngư trường Tam Giang III hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà Nước là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập.

Ngày 31/10/2006 UBND tỉnh Cà Mau ký quyết định số: 605/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án, điều lệ và chuyển đổi thành Công ty Lâm nghiệp Tam Giang III.

Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiển là Lâm trường Ngọc Hiển được thành lập tháng 08/1978, diện tích quản lý là 90.000 ha, từ Công ty than, củi chuyển sang, sau đó chia tách ra các Lâm ngư trường Đất Mũi, Kiến Vàng, Tam Giang I, 184, đến năm 1994 ghép Lâm ngư trường Tân Ân vào Lâm ngư trường Ngọc Hiển, diện tích quản lý lúc này là 11.629 ha. Đến ngày 31 tháng 12 năm 1996 chuyển thành Lâm ngư trường Công ích Ngọc Hiển. Đến ngày 05 tháng 03 năm 2002 chuyển thành Lâm ngư trường Ngọc Hiển theo quyết định số: 174/QĐ-UB với diện tích quản là là 11.594 ha. Đến tháng 10/2006 chuyển thành Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiển.

Công ty Lâm nghiệp 184 là Lâm ngư trường 184 được thành lập ngày 21/9/1987 theo quyết định số 193/QĐ-UB, diện tích quản lý 3.870 ha. Đến tháng 04/1988 chuyển thành Lâm ngư trường Thanh Niên 184 trực thuộc Tổng đội thanh niên xung phong. Đến tháng 10/1992 chuyển đổi thành Doanh nghiệp Nhà nước Lâm ngư trường 184. Đến tháng 03/1997 chuyển thành Lâm ngư trường Công ích 184. Đến tháng 03/2002 chuyển thành Lâm ngư trường 184. Đến tháng 10/2006 chuyển thành Công ty Lâm nghiệp 184.

Công ty Lâm Nghiệp Ngọc Hiển hợp nhất từ 3 Công ty lâm nghiệp rừng đước (Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiển – Công ty Lâm nghiệp Tam Giang III – Công ty Lâm nghiệp 184) được thành lập chính thức theo quyết định số: 142/QĐ-UBND ngày 23/01/2008 của UBND tỉnh Cà Mau.

Đến năm 2010 chuyển đổi Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiển thành Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển theo quyết định số: 308/QĐ-UBND ngày 23/02/2010 của UBND tỉnh Cà Mau.

Ngành, nghề kinh doanh Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiển hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực sau:

Trồng rừng và chăm sóc rừng (chi tiết: Trồng, quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; khai thác, chế biến lâm sản).

Khai thác thuỷ sản nội địa (chi tiết: Nuôi trồng thuỷ sản kết hợp trên lâm phần).

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (chi tiết: Kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông, lâm, thuỷ sản và các dịch vụ khác).