CÁC PHÒNG BAN
Giám đốc Công ty
Giám đốc, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Công ty
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Kỹ thuật - QLBVR
Phòng Kỹ thuật – Quản lý bảo vệ rừng có chức năng: Tham mưu cho Giám đốc giám sát các hoạt động về trồng rừng, khai thác rừng, tỉa thưa và làm giàu rừng, tận thu và quản lý bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và pháp luật đối với các nhiệm vụ được phân công.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tài chính – Kế toán
Phòng Tài chính – Kế toán có chức năng: Tham mưu cho Giám đốc về quản lý vốn tài chính, tài sản và hoạch toán kế toán, báo cáo quyết toán tài chính đúng quy định của Nhà nước; Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả, quản lý chặt chẽ thu – chi tiền mặt; thống kê báo cáo đúng quy định.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng: Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức, hành chính, tổng hợp, đào tạo và quản trị trong Công ty và làm đầu mối cho Giám đốc trong việc liên lạc, trao đổi thông tin giữa Ban Giám đốc với các phòng chức năng có liên quan.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng
Kế toán trưởng Công ty do Chủ tịch Công ty (tham khảo với Chủ sở hữu) bổ nhiệm có thời hạn 05 năm. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức và thực hiện công tác kế toán, tài chính của Công ty, giúp Chủ tịch và Giám đốc Công ty giám sát tài chính tại Công ty theo pháp luật quy định về quản lý tài chính, kế toán, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Công ty, (Giám đốc Công ty) và pháp luật đối với các nhiệm vụ được phân công hay ủy quyền.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phó Giám đốc
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phó Giám đốc:
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Công ty
Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Công ty

Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hiển
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hiển
Địa chỉ: Ấp Tân Tạo A, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0290 2 214 218
Email: ctylnngochien@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 000002
Tổng lượt truy cập: 00000168020

Thiết kế bởi