TIN ĐẤU THẦU
THÔNG BÁO SỐ 46/TB-CTY KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo số 46/TB-Cty ngày 19/6/2023
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản khai thác gỗ rừng trồng loài thực vật thông thường năm 2023, theo Thông báo số 44/TB-Cty ngày 13/6/2023
THÔNG BÁO SỐ 43/TB-CTY KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo số 43/TB-Cty ngày 09/6/2023
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản khai thác gỗ rừng trồng loài thực vật thông thường năm 2023, theo Thông báo số 40/TB-Cty ngày 05/6/2023
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo số 26/TB-Cty ngày 29/4/2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo số 27/TB-Cty ngày 29/4/2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo số 25/TB-Cty ngày 26/4/2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo số 23/TB-Cty ngày 26/4/2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo số 24/TB-Cty ngày 26/4/2022
THÔNG BÁO SỐ 20/TB-CTY VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, theo Thông báo số 20/TB-Cty ngày 25/4/2022
THÔNG BÁO SỐ 15/TB-CTY KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo số 15/TB-Cty ngày 20/4/2021
THÔNG BÁO SỐ 14/TB-CTY KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo số 14/TB-Cty ngày 20/4/2021
THÔNG BÁO SỐ 13/TB-CTY KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo số 13/TB-Cty ngày 09/4/2021
THÔNG BÁO SỐ 12/TB-CTY VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo số 12/TB-Cty ngày 09/4/2021
THÔNG BÁO SỐ 11/TB-CTY VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo số 11/TB-Cty ngày 09/4/2021
THÔNG BÁO SỐ 08/TB-CTY VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, theo Thông báo số 08/TB-Cty ngày 29/3/2021
THÔNG BÁO SỐ 58/TB-CTY KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo số 58/TB-Cty ngày 07/10/2020
THÔNG BÁO SỐ 57/TB-CTY KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo số 57/TB-Cty ngày 07/10/2020
THÔNG BÁO SỐ 55/TB-CTY VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo số 55/TB-Cty ngày 29/9/2020
THÔNG BÁO SỐ 54/TB-CTY VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo số 54/TB-Cty ngày 29/9/2020
THÔNG BÁO SỐ 39/TB-CTY VỀ VIỆC TẠM NGƯNG THỰC HIỆN KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ KHAI THÁC CHÍNH RỪNG SẢN XUẤT NĂM 2020
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo về việc tạm ngưng thực hiện kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá khai thác chính rừng sản xuất năm 2020, theo Thông báo số 39/TB-Cty ngày 05/7/2020
THÔNG BÁO SỐ 30/TB-CTY VỀ VIỆC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo về việc lựa chọn nhà thầu tổ chức bán đấu giá tài sản, theo Thông báo số 30/TB-Cty ngày 25/5/2020
THÔNG BÁO SỐ 20/TB-CTY ĐÍNH CHÍNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ KHAI THÁC CHÍNH RỪNG SẢN XUẤT NĂM 2020
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về đính chính kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá khai thác chính rừng sản xuất năm 2020, theo Thông báo số 20/TB-Cty ngày 04/5/2020
THÔNG BÁO SỐ 19/TB-CTY KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ KHAI THÁC CHÍNH RỪNG SẢN XUẤT NĂM 2020
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá khai thác chính rừng sản xuất năm 2020, theo Thông báo số 19/TB-Cty ngày 29/4/2020
THÔNG BÁO SỐ 16/TB-CTY VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo số 16/TB-Cty ngày 23/4/2020
THÔNG BÁO SỐ 42/TB-CTY KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ KHAI THÁC CHÍNH RỪNG SẢN XUẤT NĂM 2019
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
THÔNG BÁO SỐ 41/TB-CTY KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ KHAI THÁC CHÍNH RỪNG SẢN XUẤT NĂM 2019
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
THÔNG BÁO SỐ 39/TB-CTY VỀ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo số 39/TB-Cty ngày 29/8/2019.
THÔNG BÁO SỐ 38/TB-CTY VỀ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo số 38/TB-Cty ngày 27/8/2019.
THÔNG BÁO SỐ 11/TB-CTY VỀ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo số 11/TB-Cty.
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ KHAI THÁC LÂM SẢN NĂM 2018
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hiển
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hiển
Địa chỉ: Ấp Tân Tạo A, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0290 2 214 218
Email: ctylnngochien@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 000001
Tổng lượt truy cập: 00000157605

Thiết kế bởi