1. Số lượng các Phó Giám đốc, các Trưởng, Phó phòng chức năng chỉ mang tính đại diện tượng trưng và sẽ được Chủ sở hữu hay Chủ tịch Công ty (Giám đốc) bổ nhiệm theo yêu cầu thực tế đòi hỏi công việc cụ thể của Công ty, các nhóm nhiệm vụ và các nhiệm vụ cũng chỉ mang tính tượng trưng, sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Ban Giám đốc và Quy chế làm việc tại các phòng Nghiệp vụ.

2. Nhóm nhiệm vụ là tập hợp nhiều nhiệm vụ, các nhiệm vụ này thuộc quyền hạn và nhiệm vụ của một số Phòng, Tểu khu, Đội.

3. Nhóm nhiệm vụ có nhiều hướng chỉ đạo, từ Chủ tịch Công ty, Giám đốc, các phó Giám đốc và Trưởng, Phó các phòng chức năng, sự chỉ đạo này được quy định như sau:

Giám đốc hoặc phó Giám đốc chức năng chỉ đạo theo từng nhóm nhiệm vụ được Giám đốc phân công, thông qua hình thức chỉ đạo trực tiếp các Trưởng phòng chức năng ở các lĩnh vực có liên quan đến nhóm nhiệm vụ đó.

Các Trưởng, Phó phòng chức năng chỉ đạo trực tiếp các nhân viên thực hiện nhiệm vụ trực thuộc phòng nhưng được phân ra ở nhiều nhóm có nhiệm vụ khác nhau.

4. Quá trình chỉ đạo điều hành phải bảo đảm nguyên tắc là một nhiệm vụ chỉ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của một cấp lãnh đạo duy nhất. Tuy nhiên theo yêu cầu công việc có thể có sự chỉ đạo điều hành vượt tuyến.

5. Phân công, ủy nhiệm của các Trưởng phòng cho Phó phòng để điều hành thực thi nhiệm vụ đối với công nhân lao động trực thuộc phòng thực hiện tương tự như phân công ủy nhiệm của Giám đốc cho các phó Giám đốc trong viêc chỉ đạo trực tiếp đối với các nhóm nhiệm vụ theo sơ đồ quản lý điều hành trên. Sự phân công ủy nhiệm của Trưởng phòng cho các Phó phòng được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của các phòng chức năng.

6. Các Tiểu khu bao gồm: Tiểu khu 4 (khu vực lâm phần 184); 127, 130, 131 (khu vực lâm phần Tam Giang III); 114, 157, 154, 164 (khu vực lâm phần Ngọc Hiển).