* NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Nghiên cứu xây dựng, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong Công ty. Đề xuất việc bổ nhiệm người lao động lãnh đạo các Phòng, Tiểu khu, Đội, Chốt  trực thuộc Công ty; tham mưu quy hoạch, phát triển đội ngũ người lao động phù hợp yêu cầu phát triển và xây dựng Công ty trong từng giai đoạn.

Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với người quản lý doanh nghiệp và người lao động: đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ; tuyển dụng, nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

Tham mưu Giám đốc trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả công việc đúng quy định của pháp luật. Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét, đánh giá người lao động hàng năm. Cập nhật danh sách người quản lý doanh nghiệp, người lao động nghỉ công tác và nghỉ hưu theo quy định.

Tham gia đề xuất, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế trả lương, trả thưởng, quy chế nâng lương….của Công ty. Giúp Giám đốc kiểm tra, đôn đốc các phòng chức năng duy trì mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các phòng chức năng trong toàn Công ty theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định.

Thực hiện công tác tổng hợp; hành chính; văn thư, lưu trữ. Quản lý và điều phối sử dụng xe ôtô, xe môtô, canô, máy xe, máy đèn phục vụ công tác của Công ty. Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất trong Công ty./.

 

Ban Biên tập