1. Giám đốc công ty do Chủ tịch Công ty bổ nhiệm sau khi đã được cơ quan đại diện Chủ sở hữu chấp thuận, với nhiệm kỳ không quá năm (05) năm. Giám đốc Công ty có thể được bổ nhiệm lại.

2. Giám đốc Công ty có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty với các quyền như sau:

- Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty và các nghị quyết của Chủ tịch Công ty, của cơ quan đại diện chủ sở hữu Công ty.

- Quyết định các công việc hàng ngày của Công ty.

- Ban hành quy chế quản lý nội bộ của Công ty sau khi đã được Chủ tịch Công ty chấp thuận.

- Ký hợp đồng, thỏa thuận nhân danh Công ty.

- Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm. cách chức, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Công ty.

- Tuyển dụng lao động.

- Lập báo cáo định kỳ sáu tháng, hàng năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính hàng năm.

- Kiến nghị phương án tổ chức lại Công ty khi xét thấy cần thiết.

- Kiến nghị phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Biên Tập