Ngày 24/01/2019 thực hiện Quy chế làm việc của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển và được sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công ty phối hợp Công đoàn tổ chức hội nghị.

   Nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và kết quả điều hành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2018. Đồng thời kiểm điểm những mặt làm được và tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi nghĩa vụ của người lao động.

   Qua đó, tổng kết các phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để tiếp tục khơi dậy, cổ vũ sức mạnh đoàn kết, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực to lớn cho người lao động trong Công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm 2019.

   Hội nghị có 47/58 người lao động của Công ty tham dự. Với tinh thần trách nhiệm cao Hội nghị đã thông qua các nội dung quan trọng về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhất trí thông qua Nghị quyết với 07 chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2019. Hội nghị cũng đã bầu ra Ban đối thoại định kỳ tại Công ty và tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của tập thể người lao động tham dự.

Một số hình ảnh minh họa

Ban Biên Tập