Hội nghị đã tổng kết kết quả đạt được trong các mặt công tác về: tổ chức, đào tạo; quản lý bảo vệ rừng và đất rừng; trồng rừng, chăm sóc rừng trồng; khai thác rừng; hoạt động sản xuất, kinh doanh và tài chính; trích lập các quỹ trong năm 2023; thực hiện nghĩa vụ nhà nước và các chính sách xã hội; hoạt động tổ chức chính trị - xã hội của công đoàn, chi đoàn và các mặt công tác khác. Theo đó các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh có sự vượt bậc so với kế hoạch, các chế độ phúc lợi được tiếp tục được duy trì, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập của người lao động.

Đồng thời hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân kết quả đạt được và nguyên nhân hạn chế. Từ đó hội nghị đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2024. Nhằm nâng cao chất lượng, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh Công ty tiếp tục đổi mới, động viên người lao động đoàn kết hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đề ra, với phương châm hành động tích cực vì lợi ích của người lao động, vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Kết hợp với nội dung tổng kết Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thông qua Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Từ đó kêu gọi toàn thể người lao động chung sức, chung lòng từng bước phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Hội nghị người lao động năm 2024 đã đề ra.

Một số hình ảnh minh họa

BAN BIÊN TẬP