Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thực hiện Kế hoạch số 46-KH/HĐTN, ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Ban chấp hành Huyện đoàn về chỉ đạo tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2022; hướng dẫn số 09-HD/HĐTN ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Ban chấp hành Huyện đoàn Ngọc Hiển về tổ chức Đại hội, Hội nghị chi đoàn. Trong thời gian qua, được sự chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện đoàn và Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công ty, BCH Chi đoàn đã xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự BCH chi đoàn khóa mới và các điều kiện phục vụ Đại hội.

   Ngày 08/7/2019 với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện đoàn và Đảng ủy, Chi đoàn Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển đã tổ chức thành công Đại hội đoàn viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2022.

   Đại hội lần này được xác định là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đoàn viên thanh niên của Chi đoàn; qua đó đã tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng mục tiêu, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới của Chi đoàn gồm: 01Bí thư, 01 phó Bí thư và 01 ủy viên. Nhìn chung, việc tổ chức Đại hội đã diễn theo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đoàn, các nội dung, chương trình Đại hội được tổ chức khoa học, hợp lý, công tác nhân sự đảm bảo tình hình thức tế và theo ý kiến chỉ đạo của chỉ đạo Đảng ủy và Đoàn cấp trên.

   Việc tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2022 một lần nữa khẳng định sự quyết tâm, chung sức của cấp ủy Đảng, Ban Thường vụ Huyện đoàn và của từng đoàn viên, thanh niên; đây sẽ là động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu, Nghị quyết của Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Hình ảnh minh họa

BAN BIÊN TẬP