Thực hiện Quy chế số 01-QC/ĐU, ngày 31/3/2017 của Đảng ủy về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hiển khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

   Nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 18 tháng 01 năm 2018 và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hiển được sát thực.

   Ngày 07/3/2019, Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị Đảng bộ để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hiển. Có 48/57 đảng viên tham dự. Với tinh thần trách nhiệm cao Hội nghị đã thông qua các nội dung quan trọng về kết quả thực hiện nghị quyết năm 2018 và nhất trí thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. 

   Qua đó, Hội nghị đã tổng kết các phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân đã thành tích xuất sắc trong “học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để tiếp tục khơi dậy, cổ vũ sức mạnh đoàn kết, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực to lớn cho đảng viên trong Đảng bộ phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm 2019.

Một số hình ảnh minh họa

Ban Biên Tập